گروه آموزشی ریاضی دوره متوسطه اول سامان

علمی - فرهنگی - آموزشی

طرح درس روزانه  

مشخصات كلی    

نام مدرسه:                             نام درس:   ریاضیات             پایه : سوم                       مقطع : راهنمایی

تعداد دانش آموز:         نفر                                      نام دبیر :                     تاریخ اجرا:      /        /     13   

رئوس مطالب و مفاهیم     درس

تعیین اعداد اول  با استفاده روش الگوریتم غربال

 هدف های كلی رفتاری :   

 حیطه دانشی

 حیطه نگرشی

 حیطه مهارتی

 

  ازفراگیران انتظار می رود كه پس از پایان درس: ( نام ببرند- پاسخ دهند- نشان دهند-شرح دهند)              

1- با روش تعیین اعداد اول را آشنا  می شوند(دانشی)

2- روش تعیین اعداد اول را یاد می گیرند(دانشی).

3- از روش الگوریتم غربال برای تعیین اعداد اول استفاده می كنند. (نگرشی)

4- این روش رابرای تعیین اعداد اول به كار می برند.(مهارتی)

 

 

هدف های درسی و جزیی

ازفراگیران انتظار می رود كه پس از پایان درس این مطالب را بدانند:

1- روش تعیین اعداد اول را بیان كنند.

2- از روش الگوریتم غربال برای تعیین اعداد اول  استفاده كنند.

3- روش تعیین اعداد اول را یاد بگیرند

4- روش تعیین اعداد اول را برای پیدا كردن اعداد اول بكار ببرند.

وسایل مورد نیاز

مازیک- تخته پاك كن- تابلو وایت بورد – دیتا پرزکتور – رایانه - برگه سوال از دانش آموزان

قبل از شروع تدریس

سلام واحوال پرسی-دقت در وضعیت جسمانی وروانی دانش آموزان-دقت در مسائل فیزیكی كلاس-حضور وغیاب 

 ارزشیابی تشخیصی:

(رفتارهای ورودی / آماده سازی)

 سوا ل وجواب از دروس گذشته و ارتباط آنها با درس جدید- ایجاد انگیزه برای دانش آموزان- كاربرد درس جدید در زندگی روزانه – تاریخچه زندگی اراتستن - نتایج حاصل از ارزشیابی نقطه شروع آموزش

روش های تدریس:

 سخنرانی      پرسش وپاسخ          آزمایشی               ایفای نقش              توصیفی

نحوه ارائه ی درس :

 

 

 

 

 

اعداد 1تا50  را به ترتیب رقم های یكان آنها زیر هم روی تخته نمایش می دهیم .عدد 1 را خط می زنیم ، چون عدد 1 نه اول است و نه مركب بلكه عدد  یك جز اعداد طبیعی است ، بعد از عدد 1 عدد 2  است به شرط اینكه مجذور عدد 2 یعنی (4=  )  جز اعداد 1 تا 50  باشد ، می توانیم مضرب های آن را به جز خودش خط بزنیم .

بعداز عدد2 عدد 3  است كه خط نخورده است ، به شرط اینكه مجذور عدد3 یعنی (9= )  جز اعداد  1تا 50 باشد ، می توانیم مضرب های آن را بجز خودش خط یزنیم .  بعد از عدد 3 عدد 5 است  چون مجذور عدد 5 یعنی (25= )  جز اعداد ما قرار دارد ، پس مضرب های آن را خط می زنیم . بعد از عدد 5 عدد 7  است كه خط نخورده است چون مجذور عدد 7 یعنی (49= )  جز اعداد قرار دارد ، پس می توانیم مضرب های آن را خط بزنیم . عدد بعدی 11  هست چون مجذور عدد 11 یعنی  (121= )  داخل مجموعه اعداد 1 تا 50  قرار ندارد پس ما مضرب های آن را خط نمی زنیم . بقیه اعداد ی كه خط نخورده  اند اول هستند  و دور آنها خط می كشیم و جدا از مجموعه  اعداد 1 تا 50  آنها را می نویسیم .

چندین مثال از این نمونه اعداد برای دانش آموزان ارایه می دهیم .

فعالیت های تكمیلی

خلاصه درس-جمع بندی وارتباط مطالب با یكدیگر- تعیین تكلیف وتمرین-آزمون ( سوالات زیر را از چندین نفر می پرسیم 1- )اعداد اول 1 تا 30 را تعیین كنند 2-) اعداد اول 50 تا 70 را تعیین كنند. 3-) عدد 203 اول است یا مركب ؟  4-) عدد 501  اول است یا مركب؟ -از یكی از دانش آموزان می خواهیم خلاصه درس و چگونگی بدست آوردن اعداد اول را با مثال توضیح دهد

ارزشیابی تكوینی

 

حل  بعضی تمرین ها در كلاس -مطمئن شدن از یادگیری دانش آموزان- اطمینان از اینكه اهداف رفتاری پیش بینی شده تحقق یافته است- دقت در رفتارهایی كه نشانه علاقه مندی یا عدم علاقه دانش آموزان نسبت به درس می باشد.

                                                                                                                                          گروه آموزش ریاضی منطقه سامان

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی ۱۳۹۰ساعت 21:22  توسط دبیران ریاضی سامان- نصیری  |